Boka konsult

Home  >>  Boka konsult

Boka konsult genom Cognoscenti. Vi åtar oss konsultuppdrag under både kortare och längre tid inom ett flertal områden som alla är av stor vikt för organisationens utveckling. Med både bred och djup kompetens är Cognoscenti det självklara valet för alla organisationer, små som stora, nationella som globala.

Alla uppdrag skräddarsys efter kundens behov och offereras individuellt för vardera företag. Kontakta Cognoscenti via mail info@cognoscenti.se för mer information. Nedan ges exempel på områden där Cognoscentis expertis är att föredra.

Arbetsmiljö
Enligt Arbetsmiljölagen kap 3, § 2 står att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

En sund arbetsmiljö är inte bare ett krav det är också en förutsättning för ett gott arbete. Genom kvantitativ och kvalitativ utvärdering av företagets fysiska och psykosociala arbetsmiljö säkerställer Cognoscenti en långsiktig och sund hållbarhet.

Employee Branding
Genom att aktivt verka för den anställdes bästa byggs varumärket för arbetsgivaren. Employee Branding innebär att göra de anställda till ambassadörer för sin arbetsplats. Ett arbete som påbörjas redan vid rekryteringsprocessen och sedan fortlöper genom anställning, introduktion och under hela anställningen. Employee Branding är viktigt för att personalen ska trivas, stanna kvar inom organisationen och utvecklas. Cognoscenti ger verktygen för tillväxt av förtroendekapitalet och de anställdas känsla av tillhörighet.

Förändringsarbete
Alla företag lever i en ständig förändring, från den ena dagen till den andra, det ena kvartalet till det andra och det ena året till nästa. Många förändringar är små och följsamma medan några är stora och omvälvande. I det senare fallet är det viktigt att i varje detalj arbeta proaktivt för att uppnå önskat resultat till så liten kostnad som möjligt för humankapitalet och därmed också för företaget. Här är en extern konsult från Cognoscenti ett mycket värdefullt tillskott som bistår med planering, kommunikation, medling och genomförande.

Konflikthantering och medling
Inget är så tärande för organisationen och dess medlemmar som osämja. Det vet alla som klivit in i ett rum där två trätande kollegor befinner sig. Vi kallar det dålig stämning, men i själva verket är det konflikten mellan två eller flera individer som påverkar alla i dess omgivning.

Cognoscenti erbjuder därför både aktiv konflikthantering, medling och utbildning i konflikthantering. Genom förståelse för dialogen och hur vi människor påverkar varandra kan harmoni upprättas och det övergripande arbetsklimatet förbättras.

Projektledning
Gemensamt för alla lyckade projekt är en väl strukturerad plan och en tydligt implementerad projektledning. Från planering till budgetering, agenda, genomförande och uppföljning. Med god marginal inför deadline ges tid till kvalitetssäkring och förbättringar. Cognoscenti gör ert projekt lyckat, i tid och till rätt kostnad.

Teambuilding
Ett väl sammansvetsat team är en grund för en framgångsrik organisation. Här krävs en förståelse för att teambuilding är oändligt mycket mer än ett roligt event eller en konferens. Cognoscentis teambuilding handlar om att skapa förståelse för individen, individen i gruppen och inte minst gruppen i individen. Det görs genom dialog, kommunikationsövningar och samförstånd där ett gemensamt VI tillåts växa fram organiskt.

© Cognoscenti 2018